Nowe opisy:

Bałtyk
Podlasie

 

Info

  losowo wybrane zdjecie

Polecane strony:

- Księgarnia turystyczna-Bezdroża

Krzepice - przyroda

Przyroda

Foto


Uwarunkowania przyrodnicze

W tutejszym krajobrazie przyrodniczym główną rolę odgrywa szata roślinna. Jest ona bardzo urozmaicona, co wiąże się z położeniem obszaru w strefie przejściowej pomiędzy wyżynami a nizinami. Na środowisko życia roślin oddziałuje tu zarówno podłoże wapienne ( w części północnej gminy ) jak i kwaśne piaski plejstoceńskie. Z kolei w jego obrębie najcenniejszym, choć niedużym powierzchniowo elementem są ekosystemy leśne, w większości jednak pochodzenia antropogenicznego. Występują tu następujące gatunki rodzime: dominuje sosna zwyczajna, ale z niewielką domieszką modrzewia, świerka pospolitego, jodły, buka, dębu, klonu zwyczajnego, wiązu, klonu jawor, lipy drobnolistnej, jesiona wyniosłego, grabu, brzozy, olchy szarej, olchy czarnej, śliwy, czeremchy, osiki, wierzby białej, wierzby iwy, jarząbu pospolitego. Foto Z gatunków obcych występują: sosny - banksa, czarna, smołowa, wejmutka, daglezja zielona, dąb czerwony, orzech, grochodrzew, topola, czeremcha amerykańska. Specyficznymi ekosystemami leśnymi są skwery miejskie, tereny zieleni położone głównie przy obiektach sakralnych oraz zadrzewienia cmentarne z gatunkami: dąb, lipa, wiąz, sosna, topola, olcha czarna. Nie są one typowymi zbiorowiskami leśnymi, jednak odgrywają istotną rolę w zachowaniu równowagi ekologicznej stanowiąc botaniczną enklawę w zubożałej gatunkowo strefie zabudowanej. Oprócz terenów leśnych duże znaczenie w kształtowaniu szaty roślinnej mają zbiorowiska łąkowe i synantropijne. W ekosystemach leśnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice występują chronione i rzadkie gatunki roślin. Należą do nich m.in.: bagno zwyczajne, bluszcz pospolity, kosaciec (Iris), konwalia majowa, dereń biały, kruszyna pospolita. Pomimo tego, że na terenie gminy ekosystemy leśne zajmują bardzo niewielki obszar, znajdują tu ostoje, oraz pojawia się w trakcie swych wędrówek wiele gatunków dzikich zwierząt. Najliczniej reprezentowane są ssaki, ptaki i owady. Należą do nich: zające, sarny, lisy, kuny, dziki. W lasach znajdujących się na terenie gminy Krzepice żyją również zwierzęta rzadkie i chronione. Foto W kilku miejscach zabezpieczono kolonie mrówek. Z owadów stwierdzono obecność biegaczy, tęczników, trzmieli, z mięczaków -ślimaka winniczka. Do płazów występujących na tym terenie należą -kumaki, ropuchy, żaby, rzekotka drzewna, a do gadów - jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Bardzo licznie reprezentowany jest świat ptaków: bocian biały, cierniówka, czyżyk, drozd śpiewak, dzięcioły, dzwoniec, gawron, gil, jastrząb, jerzyk, kos, kruk, kukułka, mazurek, muchołówka szara, myszołów zwyczajny, pokrzewka ogrodowa, sierpówka, sikory, gołąb siniak, skowronek polny, sójka, sroka, szczygieł, szpak, trznadel, wilga, wrona, wróbel domowy, zięba. Foto Kolejna pod względem liczebności grupa kręgowców to ssaki (w tym głównie gryzonie), z których ochronie podlegają: kret, jeż wschodni, łasica łaska, wiewiórki i nietoperze. Ostatnio zauważono na rzece Liswarta obecność bobrów. Powierzchnia lasów w granicach administracyjnych gminy stanowi tylko 4,9% całości gruntów. Są one zgrupowane w dwóch większych kompleksach znajdujących się w północnej i południowej części gminy i należą do leśnictw: Zwierzyniec i Parzymiechy. Są to drzewostany pochodzenia sztucznego i częściowo naturalnego o nieznanym rodowodzie. Na terenie gminy zewidencjonowano 534,0274 ha lasów nadzorowanych. Obszar ten ze względu na ciekawe położenie w zakolu rzeki Liswarty i pagórkowate ukształtowanie terenu można ( ? – tu byłbym jednak bardzo ostrożnym…) wykorzystać na rozwój rekreacji letniej i zimowej. Jednak istotnym zagadnieniem w zakresie kształtowania i ochrony zasobów przyrody powinna być sprawa zalesiania terenu gminy na sporych obszarach nieużytków.

 

(kliknij na poniższe zdjęcia aby przejść do galerii)

Galeria zdjęć - przyroda gminy Krzepice