Nowe opisy:

Bałtyk
Podlasie

 

Info

  losowo wybrane zdjecie

Polecane strony:

- Księgarnia turystyczna-Bezdroża

Krzepice - info praktyczne

Komunikacja

Edukacja i kultura

Turystyka, noclegi i gastronomia

Układ komunikacyjny

Krzepice wraz z okolicznymi miejscowościami na terenie gminy od pełnego średniowiecza położone były na dogodnym komunikacyjnie i handlowo szlaku, wiodącym od Krakowa po Wieluń, Kalisz Poznań i Gniezno. Jednak południkowy układ komunikacyjny nie był jedynym ważnym dla tutejszych mieszkańców i dla rozwoju gospodarczego terenu. Krzepice położone były bowiem od 1356 roku jako gród graniczny, na pograniczu najpierw z Czechami, po 1526 roku granicząc z dobrami cesarskich Habsburgów. Później - po 1741 roku - teren obecnej gminy znalazł się na granicy z Prusami. W sąsiedztwie tym pozostawał formalnie aż do 1945 roku. Foto Układ krzyżujących się ważnych dróg sprzyjał rozwojowi handlu i usług, czego znaczącym potwierdzeniem były organizowane w XVI- XVIII wieku wielkie jarmarki do handlu wołami, przepędzanymi przez te tereny aż z Wołynia i Ukrainy w głąb Niemiec.
Ten krótki wstęp historyczny ma unaocznić, jak wielkie znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego danego terenu ma dogodne położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, ale przede wszystkim - ich umiejętne wykorzystanie.

Obecnie, w dobie gwałtownego wzrostu świadczonych usług, w tym turystycznych, dostępność transportowa i komunikacyjna ma ogromne znaczenie dla rozwoju i dochodów mieszkańców określonego terenu. Oczywiście, dostępność bazy komunikacyjnej oraz jej poziom techniczny zależy od bardzo wielu czynników, w tym sprzyjających działań administracji rządowej i samorządowej.

Gmina Krzepice znajdując się na północno - zachodnich krańcach woj. śląskiego, znajduje się w znacznym oddaleniu od centrum województwa (komunikacyjnie: ok.100 km) posiada z nim jednak połączenie, zarówno kolejowe (bezpośrednie), jak i drogowe.

W szczegółach stan dróg znajdujących się na terenie gminy przedstawia się następująco:

 • Foto przez miasto i gminę przebiega droga krajowa nr 43 ( od 2009 roku jako obwodnica) na odcinku ok. 7km, łącząca ten teren w kierunku wschodnim z Częstochową (oddalonej od Krzepic o 33km), a dalej na południe: z Katowicami i Krakowem. Z kolei na północ od Częstochowy: kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i Warszawy. W kierunku północno - zachodnim droga ta łączy podróżujących przez gminę Krzepice z Wieluniem ( odl.ok.34 km) oraz dalej: z Ostrowem Wielkopolskom i Poznaniem. Warto podkreślić, iż w ostatnim czasie cały odcinek tej drogi, biegnący od Częstochowy do Wielunia został gruntownie zmodernizowany.
 • na drogi powiatowe przypadają odcinki o łącznej długości 39,9 km. Łączą one teren gminy w kierunku zachodnim z Olesnem ( oddalonym o 26 km), dalej: z Opolem i z Wrocławiem. W kierunku północno - wschodnim układ dróg powiatowych przebiegających przez gminę Krzepice pozwala na łączność z Działoszynem (ok. 20 km od Krzepic) i Pajęcznem (odl.ok.40 km), a dalej: z Łodzią. W kierunku południowym odchodzą dwa warianty kierunkowe dróg powiatowych: przez Blachownię do drogi szybkiego ruchu w kierunku Katowic, lub do Myszkowa i Zawiercia, oraz poprzez Lubliniec - również na Katowice. Istotną rolę łącznikową w strefie lokalnej stanowią drogi powiatowe do Panek i Przystajni (zmodernizowana pod koniec 2011 roku) oraz będąca w fatalnym stanie droga do Dankowa i Lipia.
 • na drogi lokalne miejskie przypadają obecnie odcinki o łącznej długości 22,7 km.

Jest rzeczą znamienną, iż najlepszy stan nawierzchni dróg przebiegających przez gminę Krzepice stanowią (stopniowo) drogi gminne oraz przede wszystkim - lokalne miejskie. Po prostu dzięki staraniom władz lokalnych udaje się uzyskać różne środki pomocowe - wojewódzkie, krajowe i unijne, dzięki którym możliwa jest dość szybka przebudowa i modernizacja powyższych rodzajów dróg.

Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, iż po ostatecznym zakończeniu trzech niezwykle ważnych inwestycji infrastrukturalno - drogowych:

 • dokończeniu kanalizacji miasta
 • wybudowaniu obwodnicy od północnej strony miasta
 • przebudowie zabytkowego rynku
układ i stan sieci drogowej na terenie całej gminy uległ udoskonaleniu, zwiększającemu bezpieczeństwo i wygodę kierowców oraz potencjalnych turystów.

Foto Połączenia kolejowe gmina posiada od 1926 roku. Obecnie łączy ona bezpośrednio mieszkańców gminy ze Śląskiem, a konkretnie: z Tarnowskimi Górami i Bytomiem oraz z Katowicami. Na północ linia kolejowa łączy pasażerów gminy Krzepice bezpośrednio z Wieluniem i Kępnem oraz w ruchu pospiesznym, z Poznaniem. Obecnie zamyka się w liczbie ok. dziesięciu dziennie, w godzinach między 4:00 a 21:30.

O wiele lepiej przedstawia się obecnie stan komunikacji autobusowej publicznej i prywatnej ( ta ostatnia działa na odcinku Wieluń – Częstochowa). Obok połączeń lokalnych: z Częstochową, Wieluniem i Olesnem, mieszkańcy gminy mogą skorzystać z następujących bezpośrednich połączeń autobusów trakcji pośpiesznej do:

 • Katowic, Krakowa i Zakopanego,
 • do Wrocławia i Jeleniej Góry,
 • do Kielc i Buska Zdroju,
 • do Poznania, a w sezonie letnim dalej: do Kołobrzegu,
 • do Bielska Białej i Żywca,
 • do Sieradza i Konina.

Zatem możliwości podróżowania środkami komunikacji autobusowej publicznej są tu wręcz znakomite - zarówno dla wyjeżdżających mieszkańców, jak też dla potencjalnych turystów i pasażerów odwiedzających te tereny.

Foto Poprawia się sukcesywnie ilość parkingów, głównie na terenie Krzepic. Niedawno został oddany do użytku duży i nowoczesny parking u wlotu do miasta od strony Wielunia i Poznania. Duży parking znajduje się przy kinie na ul. Częstochowskiej niestety, nie wybrukowany. W 2006 oddany został do użytku piękny parking przy OSP - na ul Targowej, jednak ze względu na duże oddalenie od centrum wykorzystywany jest on w zasadzie tylko w dni targowe. Ponadto nowoczesne i funkcjonalne parkingi posiadają Zajazd „Pod Różą”, oraz stacja paliw BP, a ostatnio parking przy otwartym jesienią 2011 roku Polomarkecie . Usytuowanie tych większych parkingów, nie rozwiązuje koszmarnego tłoku samochodowego osobowego w centrum miasta, tym bardziej, że wielu „nowobogackich” kierowców chciałoby wręcz wjechać do odwiedzanych placówek...

Na terenie gminy wzrasta stopniowo też ilość ścieżek rowerowych. Znajdują się one na Osiedlu Dąbrowa i Osiedlu Broniewskiego o długości ok.2 km, na ul. Dąbrowskiego oraz bardzo ważne ścieżki biegnące od miasta w kierunku Osiedla Kuków (ok. 5 km), w kierunku Dankowic (ok. 3 km) oraz w kierunku Starokrzepic (ok. 7 km), a także ważny chodnik łączący Krzepice i Osiedle Kuźniczka z Zajączkami II.


Autor: Tomasz Gucwa

Placówki i imprezy kulturalno- rozrywkowo-sportowe.

Foto Gmina Krzepice będąc gminą o charakterze miejsko - wiejskim posiada dobrą sieć jednostek oświaty od przedszkoli począwszy poprzez szkoły od szczebla podstawowego do ponad gimnazjalnego.. Jest to tym ważniejsze, iż przy naturalnych ograniczeniach dotyczących wykwalifikowanych kadr i infrastruktury kulturotwórczej, placówki te wypełniają w istotny sposób zapotrzebowanie na rozwój działalności kulturalnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży - także wobec okolicznych gmin wiejskich. Oto wykaz wspomnianych placówek:

 • Zespół Szkół w Krzepicach, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ekonomiczne, Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Gimnazjum Nr 1 w Krzepicach,
 • Zespół Szkół w Starokrzepicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach,
 • Szkoła Podstawowa w Zajączkach I,
 • Szkoła Podstawowa w Zajączkach II,
 • Szkoła Podstawowa w Dankowicach,
 • Przedszkole Samorządowe w Krzepicach,
 • Dziewięć Oddziałów Przedszkolnych w Krzepicach, Starokrzepicach, Zajączkach I, Zajączkach II i Dankowicach.

Jednak wyspecjalizowanej działalności kulturalnej szkoły realizować nie mogą, służą bowiem temu placówki związane bezpośrednio z działalnością kulturalną. W gminie Krzepice stanowią je:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Krzepicach,
 • Biblioteka Gminna w Krzepicach,
 • Filia Biblioteki Gminnej w Dankowicach II,
 • Filia Biblioteki Gminnej Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach,
 • Kino „Warta” w Krzepicach,
 • Klub Sportowy „ Liswarta”,
 • Ochotnicze Straże Pożarne, szczególnie w zakresie prowadzenia orkiestr dętych.

Coraz lepiej i dynamiczniej radzą sobie z obsługą organizacji działań kulturalnych wobec swoich pracowników prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe. Uczestniczą one jednocześnie w sponsorowaniu wielu imprez masowych oraz wobec indywidualnej i zorganizowanej działalności kulturalnej i sportowej.

W zestawie imprez i wydarzeń w cyklu rocznym wymienimy te, które na stałe weszły do kalendarza gminnego. Podzieliliśmy je na typowo kulturalne, rozrywkowe ( masowe) oraz sportowe. Wśród tych pierwszych wymieńmy:

 • konkursy dla dzieci i młodzieży: „ młode talenty”, konkurs poezji ( już 15 edycji) cykl konkursów pod hasłem: „ śpiewać każdy może”, konkurs zespołów jasełkowych
 • prezentacje orkiestr dętych,
 • wieloletni cykl turniejów szachowych, w styczniu- marcu,
 • uroczyste i efektowne zabawy sylwestrowe na rynku krzepickim,
Do ciekawszych imprez typowo rozrywkowych warto zaliczyć:
 • Dni Krzepic, w połowie sierpnia,
 • turniej miejscowych zakładów pracy pod patronatem klubu „ Liswarta”, na przeł. kwietnia i maja (ostatnio impreza zanikła...),
 • Festyn pod auspicjami Szpitala Rejonowego w Krzepicach, na przeł. lipca i sierpnia,
Z imprez sportowych najważniejsze miejsce zajmują:
 • „Bieg Krzepkich”, na pocz. czerwca ( już 11 imprez),
 • turniej „ Białej Piłki”, w lutym - marcu,
 • turniej piłkarski dla juniorów im. S. Nagłowskiego, w czerwcu,
Ponadto, od 2004 roku coraz większym wzięciem cieszy się krzepicka hala sportowa, wykorzystywana do organizowania wielu imprez i zawodów na szczeblu powiatowym i regionalnym.

To tyle, jeśli chodzi o kulturę typu imprezowego. Znacznie gorzej jest z działalnością kulturalną przez duże K. Co prawda, istnieją dwie organizacje przyjaciół Krzepic, ale ich aktywność ogranicza się do samo-promocji w powiatowych mediach, lub rzadkich inicjatyw twórczych i spotkań na terenie pomieszczeń parafialnych. Rozważana jest modernizacja i adaptacja do potrzeb kulturalnych obiektu po dawnym żłobku, Czy tak się stanie i co z tego wyniknie, pokaże 2012 rok…

Jeszcze gorzej jest z dziedziną informacyjno medialną. Poza tzw. BIP na oficjalnej stronie Gminy mamy tu swoistą pustynię: żadnych gazet, czy informatorów lub biuletynów (kiedyś ukazywał się nieregularnie Biuletyn Ziemi Krzepickiej, teraz słuch o nim zaginął). Podobno pojawił się jakiś tytuł dla mieszkańców Starokrzepic. Stan taki jest efektem niskiej aktywności publicznej naszych mieszkańców. Pytanie tylko, czy to efekt, czy SKUTEK, rezultat zniechęcania ludzi do niezależnych, odważnych i twórczych działań.


Infrastruktura turystyczna

Baza noclegowa

Zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2001 roku, obiektami kwalifikującymi się do podstawowej bazy turystycznej, wraz z prawem używania ich odpowiednich nazw są: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe. Dotyczy to jednak jedynie tych z nich, które pozytywnie przeszły tzw. proces kategoryzacyjny.

W świetle powyższych wymogów stan bazy noclegowej na terenie gminy Krzepice (a także w gminach sąsiednich) przedstawia się aktualnie nader ubogo. Spośród wymienionych rodzajów obiektów nie ma w zasadzie ani jednego, który spełniałby warunki dla zapewnienia dogodnej bazy noclegowej wobec większych zorganizowanych grup turystycznych.

Na terenie Krzepic istnieją jednak trzy obiekty, obejmujące swoją działalnością – obok podstawowej, gastronomicznej – także wynajmowanie noclegów dla gości. Należą do nich:

 • Zajazd „ Pod Różą”, na ul. Wieluńskiej 4, tel. 3185585,
 • Restauracja „ Majerowie”, na ul. Częstochowskiej 10, tel. 3175828, 3175238,
 • noclegownia przy plebanii parafialnej w Krzepicach na ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 3175054.

Na szczególną uwagę zasługuje zajazd „Pod Różą”, uruchomiony przy stacji gazowej na trasie w kierunku Wielunia i Poznania, spełniający najwyższe normy sanitarne. Obsługuje klientów przez 24 godziny na dobę. Foto Zajazd położony jest atrakcyjnie niedaleko starego młyna nad Liswartą, do którego można dotrzeć w łatwy sposób ogólnodostępną ścieżką. Z kolei obok dotychczasowej działalności prowadzonej przez właścicieli restauracji „Majerowie”, od 2003 roku doszła w jej ramach działalność hotelarska, prowadzona na wysokim poziomie sanitarnym i estetycznym. Zaletą tego obiektu jest jego położenie w samym centrum miasta. Jeśli chodzi o noclegownię przy parafii krzepickiej, to służy ona przede wszystkim pielgrzymom, choć nocują tu również grupy młodzieżowe. Każdy z tych obiektów jest w stanie pomieścić po ok. 20 noclegowiczów. Zatem jednocześnie, w różnych punktach miasta może uzyskać nocleg łącznie ok.80 osób, czyli przykładowo: dwie wycieczki składające się na dwa czterdziesto osobowe autokary. Znacznie łatwiej więc może uzyskać nocleg na terenie gminy tzw. turysta indywidualny, bądź nieduże grupy turystyczne.

Nie doszło do sfinalizowania rozbudowy budynku na stadionie sportowym. Jego celem było otworzenie hotelu, w pierwszym miejscu dla grup sportowych. Foto Obiekt, położony w bezpośrednim otoczeniu lasu i zalewu „Łezka”, wobec otwarcia nowoczesnej hali sportowej w jego sąsiedztwie oraz tworzonego kąpieliska mógłby odegrać istotną rolę w zakresie obsługi noclegowej, przyciągając do gminy nie tylko sportowców.

Szansą na wzrost bazy turystycznej na terenie gminy jest rozwój gospodarstw agroturystycznych, szczególnie w atrakcyjnie przyrodniczo i urbanistycznie położonych miejscach np. w rejonie wsi Podłęże Królewskie, czy w otoczeniu lasów nad Liswartą.

Baza gastronomiczna

Dominującą formą prawną w gastronomii na terenie gminy Krzepice jest działalność gospodarcza osób fizycznych sektora prywatnego. Dotyczy ona prowadzenia restauracji, barów i kawiarni oraz innych punktów gastronomicznych.

Baza gastronomiczna jest bardzo istotnym elementem infrastruktury turystycznej oraz produktów turystycznych. Ze względu na specyfikę świadczonych usług można wyróżnić trzy jej segmenty:

 • placówki gastronomiczne w obiektach hotelarskich, ściśle powiązane z obsługą turystów,
 • inne placówki żywieniowe usytuowane w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, jak zabytkowe i handlowe centra miast, ważniejsze atrakcje turystyczne,
 • dworce, drogi tranzytowe, a więc w dużej mierze nastawione na obsługę przyjezdnych,
 • pozostałe placówki, obsługujące przeważnie stałych mieszkańców i sporadycznie turystów.

Na terenie gminy znajdują się wszystkie odpowiedniki placówek, funkcjonujących według powyższego podziału. O obiektach świadczących jednocześnie usługi restauracyjne i noclegowe była już mowa w poprzednim podrozdziale. Wśród dodatkowych placówek żywieniowych należy wymienić:

 • restaurację „Nowowiejska”, przy trasie Wieluń - Poznań, na ul. Nowokrzepice, tel. 3175109,
 • restauracja Przy stacji paliw BP, u wlotu do Krzepic od strony Częstochowy, na ul. Częstochowskiej,
 • kawiarnia „Pod Ławeczką” w Rynku - nieczynna od grudnia 2011
 • Pizzeria w Rynku
Od kilku lat nie działa położona w Rynku restauracja „Piwnica”. Do pozostałych placówek gastronomicznych, obsługujących raczej miejscową społeczność zaliczyć należy:
 • bar„ Danusia”, ul. Oleska 240, tel. 3175905,
 • „Ogródek Letni”, ul. Andersa 6, tel. 3175201,
 • bar „Pod Beczką”, ul. Sienkiewicza 1,
 • Tronina Urszula, bar, ul. Kuźniczka 25, tel. 3175972

Ogólnie, jak na teren o niewykorzystanych możliwościach rozwoju usług turystycznych, baza żywieniowa na terenie miasta Krzepice nie jest zła. Są tutaj dwie restauracje:

 • „Pod Różą”,
 • i całodobowo na stacji BP.
Dużo gorzej jest pod tym względem we wsiach gminy. Dominują tu tylko bary piwne: w Zajączkach I i Zajączkach II, w Starokrzepicach, w Dankowicach.

Rzeczą charakterystyczną w zakresie funkcjonowania tutejszej gastronomii jest stosunkowa krótkotrwałość działalności lokali gastronomicznych o niższym standardzie usług i oferty sprzedaży.