Nowe opisy:

Bałtyk
Podlasie

 

Info

  losowo wybrane zdjecie

Polecane strony:

- Księgarnia turystyczna-Bezdroża

Krzepice - bibliografia

Bibliografia do dziejów Krzepic

Pozostałe źródła


Wybrana bibliografia do dziejów Krzepic

 • Antoniewicz, M, Herby miast województwa częstochowskiego, Cz – wa 1984,
 • Bocheński, A, Przemysł polski w dawnych wiekach, Warszawa 1984,
 • Brandys, J, Z dziejów regionu częstochowskiego, Częstochowa 1987,
 • Cieśla, R, Blask dawnych Krzepic, Krzepice 1997,wyd.2 2007,
 • Gedl, M, Ginter, B, Godłowski, K, Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty, Katowice 1971,
 • Godłowski, K, Badania nad osadnictwem kultury przeworskiej na terenie powiatu Kłobuck, Katowice 1971,
 • Gołąb, B, Archeologia. Województwo Częstochowskie, Cz- wa 1978,
 • Gruszecki, A, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962,
 • Guerquin, B, Zamki w Polsce, Warszawa 1974,
 • Haładyj, T, W Krzepicach będzie rynek jak we Wrocławiu, „Gazeta Wyborcza”, 14 marca 2005,
 • Haładyj, T, Konkurs architektoniczny na remont rynku w Krzepicach, „Gazeta Wyborcza”, 24 listopada 2004,
 • Janowski, T.M, Danków nad Liswartą, Kraków-Danków 1997,
 • Kajzer.L , Kołodziejski. S, Salm. L, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001,
 • Katalog Zabytków Sztuki, T. 6, z. 7, 1963,
 • Kersten, A, Szwedzi pod Jasną Górą, W – wa 1975,
 • Kistela, D, Dzieje miejscowości i parafii Zajączki (1904 – 2004), 2004,
 • Kozielewski, I, Sześć wieków Krzepic, Krzepice 1958,
 • Krzepice a historia Rzeczpospolitej, oprac. Zbiorowe, pod red. Andzreja J. Zakrzewskiego, GoK Krzepice 2008,
 • Janowski, M. T, Danków nad Liswartą, Kraków – Danków, 1997,
 • Laberschek, J, Zasięg i charakterystyka rządów Władysława Opolczyka w pn. – Zach. Części Ziemi Krakowskiej 1370 – 1391, [w:] Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia. Cz – wa 1985,
 • Leszczyk – Bożek, E, Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach, Wrocław 2012,

  (W sprawie powyższej monografii polemiczny list otwarty wystosował R. Cieśla pod datą 24. 09. 2012 roku),

 • Macherzyński, T, Gmina Opatów na przestrzeni wieków. B.d.w.,
 • Matuszczyk, A, Orliński, N, Zinkow, J, Małopolska południowo-zachodnia, Warszawa 1991,
 • Michalik, S, Przyroda polska. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Warszawa 1974,
 • Muznerowski, S, Krzepice w przeszłości, Włocławek 1914,
 • Perzanowski, Zarys dziejów miasta Kłobucka, [w;] Małopolskie studia Historyczne, R.I,z.2, Kraków 1958, ss.22-58,
 • Piersiak, J, Krzepice. Miasteczko z inwestycjami w tle, „Gazeta Wyborcza”, 23 grudnia 2004,
 • Rowerem po "Zielonym Wierzchołku Śląska", Lokalna Grupa Działania ZLŚ, 2011,
 • Samorządni, „Dziennik Zachodni”, 31 marca, 2005,
 • Siwiński, A, Przydrożna Kronika Ziemi Częstochowskiej. Przewodnik rowerowy, t.1, Cz – wa 2009,
 • Siwiński, A, Od Parzymiechów po Krzepice, „Gazeta Wyborcza”, 5-6 października, 2002,
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu (pod red. naukową F. Sikory), cz. III, z.1,
 • Sypek, R, Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko – Częstochowskiej, W – wa, 2003,
 • „Wiadomości Ziemi Krzesickiej”, nr 1, 2005,
 • Wielki plac budowy, „Dziennik Zachodni”, 4 marca 2005,
 • Wrzalik , K, Dokąd na weekend, „Dziennik Zachodni”, 28 kwietnia, 2005,
 • Zamki i inne warownie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, pod red. J. Fidury, b.d.w.,
 • Zinkow, J, Podania i legendy szlaku jurajskiego, Cz – wa, 1986,

Ponadto:

 • Bank Danych Regionalnych GUS. Internet: http://www.stat.gov.pl/bdrweb/tmp1/ir138663565.html; Raport z wyników spisów powszechnych 2002 – województwo śląskie. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2003, s. 19-21.
 • Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Krzepice, Urząd Miejski, Krzepice 2004,
 • Ludność. Stan i struktura społeczno – demograficzna. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2003, s. 27-31. Internet: www.stat.gov.pl/dane¬_spol-gosp/nsp/ludnosc/index.htm
 • Mapa topograficzna. Powiat Kłobucki, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2003,
 • Plan rozwoju lokalnego dla miasta i gminy Krzepice, Urząd Miejski, Krzepice 2004,
 • Plan rozwoju miejscowości Osiedla Krzepice „Stare Miasto”, Urząd Miejski, Krzepice 2005,
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejsko – wiejska Krzepice. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2003, s. 56-58.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004,
 • Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Krzepice, Urząd Miejski, Krzepice 2004,
 • Rocznik Statystyczny powiatów województwa śląskiego, Katowice 2001,
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejsko – wiejska Krzepice. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2003, s. 56-58.
 • Statut Gminy Krzepice z dnia 28 marca 2003 roku,
 • Uchwała Nr XXVIII/ 284/ 2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.
 • Statut Gminy Krzepice. Uchwała Nr VI/ 69/ 2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2003 r.
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzepice na lata 2004-2006, Urząd Miejski, Krzepice 2004,
 • Uchwała Nr IX/ 89/ 2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Krzepice.